Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, (zwanego dalej „Rozporządzeniem“) podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych osobowych

1.1. Spółka Quant Retail s.r.o. występuje w charakterze tzw. administratora danych osobowych. W razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skorzystanie z niżej podanego kontaktu:

kontakt pisemny:
Quant Retail s.r.o.
Tupadly 99
285 63 Tupadly
Republika Czeska

kontakt elektroniczny:
[email protected]

1.2. Nie mamy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

2. Kiedy dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych?

2.1. Do przetwarzania Państwa danych osobowych może dojść w przypadkach, kiedy:

2.1.1 odwiedzają Państwo nasze strony internetowe,

2.1.2 są Państwo naszym partnerem handlowym - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

2.1.3 są Państwo pracownikami naszych partnerów handlowych; w takim przypadku Państwa dane osobowe są nam przekazywane przez pracodawcę, który przekazał Państwu informacje o ich przetwarzaniu.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, sposób i cel przetwarzania, okres przechowywania

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych bez Państwa zgody:

  • w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy,
  • w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez przepisy prawa, jakimi jest np. ustawa,
  • w zakresie niezbędnym dotyczącym uzasadnionych interesów naszej spółki.

Poniżej podajemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych:

3.1. Przetwarzanie w celu realizacji umowy, którą Państwo podpisali z nami jako partner handlowy

3.1.1 Dane osobowe przetwarzamy, by móc z Państwem jako osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawrzeć umowę (art. 6, ustęp 1, litera b) Rozporządzenia) lub by móc zawrzeć umowę z partnerem handlowym - osobą prawną, którą reprezentują Państwo jako pracownicy. W ten sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię, nazwisko) i dane adresowe (adres domu lub podany adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu), jak również dane opisowe, jeżeli zostały podane w umowie lub odnośnej komunikacji (tytuł naukowy).

3.1.2 Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy i późniejsze wykonanie naszych zobowiązań wynikających z umów, zwłaszcza udostępnienie naszych usług, zapłata dostarczonych przez Państwa towarów i usług lub usług i towarów dostarczonych przez partnera handlowego - osobę prawną.

3.1.3 Okres przechowywania: na czas niezbędny do wykonania naszych obowiązków wynikających z odpowiedniej umowy.

3.2. Przetwarzanie w celu spełnienia obowiązków prawnych wymaganych przez przepisy prawa

3.2.1 Dane osobowe przetwarzane są również z tego powodu, iż jest to konieczne do wypełnienia dotyczących nas zobowiązań prawnych (art. 6, ust. 1, litera c) Rozporządzenia).

3.2.2 Wystawiamy i przyjmujemy dokumenty podatkowe, które mamy obowiązek przechowywać i archiwizować przez okres określony w ustawie, w szczególności w ustawie o rachunkowości (ustawa nr 563/1991 Dz.U.) oraz w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawa nr 235/2004 Dz.U.). Następne obowiązki mogą pojawić się w związku z innymi przepisami prawa.

3.2.3 Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest spełnienie naszych zobowiązań prawnych, zwłaszcza w zakresie przepisów rachunkowości i przepisów podatkowych.

3.2.4 Okres przechowywania: dane osobowe są przechowywane przez okres ściśle niezbędny i są archiwizowane zgodnie z terminami ustawowymi określonymi przez przepisy prawa.

3.3. Przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Pana/Pani pracodawcą lub inną osobą, którą reprezentujesz

3.3.1 Przetwarzamy również dane osobowe, aby móc zawrzeć umowę z kontrahentem, którego Pan/Pani reprezentuje (najczęściej jako członek organu statutowego osoby prawnej, jako pracownik lub przedstawiciel handlowy), a następnie komunikować się z nim w trakcie wykonywania umowy lub z innego uzasadnione powody, o których jesteśmy zobowiązani Pana/Pani poinformować.

3.3.2 Cel przetwarzania - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na interesie zawarcia i realizacji umowy zawartej z kontrahentem oraz w zapewnieniu niezbędnej komunikacji z tym partnerem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.3.3 Okres przechowywania - przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w powyższym celu przez czas trwania stosunku umownego z danym kontrahentem lub przez okres, w którym Pan/Pani działa w imieniu tego kontrahenta. Nie ma to wpływu na dalsze przetwarzanie takich danych osobowych w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa oraz przez okres w nich określony.

3.4. Przetwarzanie niezbędne do celów uzasadnionych interesów naszej spółki

3.4.1 Mamy ustawione tzw. logowanie serwera internetowego, w ramach którego zapisywane są automatycznie logi dotyczące błędów, jak również żądań o udzielenie dostępu, wczytanie strony lub innej treści. W ten sposób logowane są również adresy IP. Chodzi o powszechnie stosowaną praktykę konieczną dla prawidłowego funkcjonowania serwera internetowego, która zaklasyfikowana jest do kategorii niezbędnego przetwarzania danych do celów naszych uzasadnionych interesów (art. 6, ust. 1, litera f) Rozporządzenia).

3.4.2 Celem przetwarzania - logowania dostępu do serwera internetowego, w tym adresu IP - jest zapewnienie diagnostyki i właściwego funkcjonowania serwera internetowego, eliminowanie błędów i wykrywanie lub blokowanie możliwych ataków na serwer internetowy (np. ataków DDoS lub próby stwierdzenia podatności serwera na zagrożenie przez roboty). Dokonujemy częściowej anonimizacji adresów IP, analizę pełnego adresu IP przeprowadzamy tylko w przypadku rozwiązywania problemów operacyjnych serwera internetowego lub w razie ataku przez stronę trzecią.

3.4.3 Okres przechowywania:: logi są przechowywane tylko tymczasowo, zostają trwale usunięte najpóźniej w ciągu 90 dni.

3.5. Pliki cookie i dane dotyczące wizyt na stronach internetowych

3.5.1 W celu uzyskania informacji dotyczących wizyt na naszych stronach internetowych www.quantretail.com wykorzystujemy Google Analytics, jednak w ramach tej usługi ustawilśmy anonimizację adresów IP. To znaczy, że nie przetwarzamy żadnych danych osobowych odwiedzających naszą stronę.

3.6. Wtyczka sieci społecznościowej

3.6.1. Na www.quantretail.com korzystamy z tak zwanych wtyczek sieci społecznościowych Facebook, LinkedIn, Pinterest i Twitter. Oto przyciski, za pomocą których możesz udostępnić link do konkretnego artykułu w wybranej sieci społecznościowej:

3.6.2. Samo umieszczenie wtyczki na stronie internetowej nie stanowi technicznego środka monitorowania, wtyczka nie nawiązuje żadnego kontaktu z Pana/Pani przeglądarką, nie ustala adresu IP itp., W tym kontekście nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych.

3.6.3. Jeśli jednak Pan/Pani zdecyduje się udostępnić artykuł i klikniesz wtyczkę, zostanie Pan/Pani przekierowany na stronę internetową odpowiedniego operatora sieci społecznościowej, z którym jest zawarty oddzielny stosunek umowny podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika. W takim przypadku dane osobowe będą prawdopodobnie przetwarzane przez operatora serwisu społecznościowego, nie mamy kontroli nad takim przetwarzaniem danych osobowych i w żaden sposób nie uczestniczymy w nim.

4. Gdzie przetwarzamy i komu dostarczamy Państwa dane osobowe?

4.1. Dane osobowe przetwarzamy w Republice Czeskiej lub w państwach członkowskich UE.

4.2. Z reguły nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, tzn. odbiorcom danych osobowych, chyba że jest to niezbędne do wykonania celu umowy, którą zawarliśmy z naszymi partnerami handlowymi lub jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

4.3. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy, zakłady ubezpieczeń, zewnętrzna reprezentacja prawna, organy administracji finansowej, doradcy podatkowi i audytorzy.

5. Państwa prawo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

5.1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób prawidłowy i przejrzysty, zgodnie z przepisami prawa. Poniżej podajemy niektóre z praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

5.2. Prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania

5.2.1 Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa jako tzw. podmiotu danych zgodnie z warunkami określonymi w artykule 15 Rozporządzenia.

5.2.2 Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niepełne, mają Państwo prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o ich poprawienie lub uzupełnienie.

5.3. Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), prawo do ograniczenia przetwarzania

5.3.1 Przysługuje Państwu prawo do żądania ​​usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, ale tylko w wypadku zaistnienia któregoś z powodów określonych w art. 17 Rozporządzenia.

5.3.2 Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania w którymkolwiek z przypadków określonych w art. 18 Rozporządzenia.

5.4. Prawo do przenoszenia danych osobowych

5.4.1 Przysługuje Państwu prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i prawo do przekazywania takich informacji innemu podmiotowi bez jakiegokolwiek sprzeciwu z naszej strony.

5.4.2 Przysługuje Państwu również prawo żądania przekazania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi działającemu jako administrator danych osobowych, jeśli będzie to technicznie możliwe.

5.5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

5.5.1 Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów, które wymagają takiej zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie narusza zgodne z prawem przetwarzanie wynikające ze zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

5.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

5.6.1 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia, tzn. do celów naszych uzasadnionych interesów; do uzasadnionego interesu należy przetwarzanie potrzebne dla logowania do serwera internetowego (patrz art. 3.3).

5.7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

5.7.1 Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzoru, jeśli uważają Państwo, że przez przetwarzanie danych osobowych zostają naruszone przepisy prawa. Skarga może zostać złożona do następującego organu nadzoru:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (ÚOOÚ)(UODO)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praga
www.uoou.cz

5.8. Jak dochodzić swoich praw?

5.8.1 Swoich praw do ochrony danych osobowych mogą Państwo dochodzić w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresami wymienionymi w art. 1 powyżej. Zwracamy uwagę, iż w razie wątpliwości jesteśmy upoważnieni do zweryfikowania tożsamości osoby składającej wniosek lub sprzeciw. Praw określonych w art. 5 nie można dochodzić drogą telefoniczną.