19. 05. 2023

Proces efektivní tvorby planogramu: Jak optimalizovat vaše plánování prodejního prostoru

Planogramy jsou základním nástrojem pro maloobchodníky, jejichž cílem je optimalizovat uspořádání svých prodejen a maximalizovat prodej. Efektivní proces tvorby planogramu zahrnuje sběr a analýzu prodejních dat, vytvoření planogramů s pomocí příslušného softwaru, školení vizuálních merchandiserů a pravidelnou kontrolu výkonnosti planogramu. V tomto článku se budeme zabývat jednotlivými kroky procesu tvorby planogramu a tím, jak tento proces může maloobchodníkům pomoci zlepšit jejich činnost a podpořit celkový růst prodeje. 

1. Shromažďování a vytváření databáze rozměrů a fotografií SKU

Prvním krokem při vytváření efektivního planogramu je shromáždit a vytvořit databázi všech SKU ve vašem inventáři spolu s jejich rozměry a fotografiemi. Tyto informace jsou zásadní pro vytváření přesných planogramů, které optimalizují rozmístění produktů a zajišťují správné využití všech polic a vybavení.

2. Zmapování všech typů vybavení a rozměrů polic používaných ve vaší síti prodejen

Dalším krokem je shromáždění všech typů vybavení a rozměrů polic používaných ve vašich maloobchodních prodejnách. To zahrnuje zakreslení výšky a šířky každého vybavení a police, stejně tak jako počet faců dostupných pro každé SKU.

3. Vytvoření CDT ("category/customer decision tree") pro všechny kategorie

Třetím krokem je vytvoření CDT ("category/customer decision tree" – hierarchie kategorie/zákazník) pro všechny kategorie. To zahrnuje pochopení profilu běžného zákazníka, jeho nákupního chování a následného rozhodovacího procesu pro každou kategorii. Vytvořením CDT mohou maloobchodníci optimalizovat umístění produktů v každé kategorii a zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost.

4. Tvorba planogramů pomocí softwaru a jejich následná kontrola / schvalování správci kategorií

Čtvrtým krokem je vytvoření planogramů pomocí softwaru a jejich následná kontrola/schválení správci kategorií. Software pro tvorbu planogramů umožňuje maloobchodníkům vytvářet podrobné planogramy, které optimalizují rozmístění produktů a zajišťují správné využití jednotlivých regálů a vybavení. Prověřením a schválením planogramů za pomoci správců kategorií (category manažerů) mohou maloobchodníci zajistit, že jsou planogramy optimalizovány pro každou kategorii a splňují vytyčené obchodní cíle.

5. Zaškolení vizuálních merchandiserů v používání planogramů a vytyčení pravidel merchandisingu pro každou kategorii.

Pátým krokem je zaškolení vizuálních merchandiserů v používání planogramů a odsouhlasení pravidel pro prodej jednotlivých kategorií. To zahrnuje zajištění toho, aby vizuální merchandiseři správně rozuměli tomu, jak používat software pro tvorbu planogramu, a aby se dohodli na pravidlech merchandisingu pro každou kategorii. Tímto způsobem mohou maloobchodníci zajistit, aby byly planogramy správně implementovány a vedly k optimálnímu umístění produktů.

6. Revize výsledků výkonnosti planogramu v předem stanovených termínech

Šestým krokem je vyhodnocení výkonnosti planogramu v dohodnutých termínech. To zahrnuje sledování údajů o prodeji a dalších ukazatelů za účelem detailní analýzy, zda planogram plní obchodní cíle. Pravidelně revizí výkonnosti planogramu mohou maloobchodníci přijímat rozhodnutí založená na prodejních datech a optimalizovat rozmístění produktů s cílem zlepšit prodeje a celkovou ziskovost.

7. Komunikační plán – který zahrnuje integraci aktualizací planogramu s ostatními odděleními s dostatečným předstihem, aby byla zajištěna správná implementace na prodejně.

Sedmým a posledním krokem je vytvoření komunikačního plánu, který propojuje aktualizace planogramu s ostatními odděleními s dostatečným předstihem, aby byla zajištěna rovná implementace na prodejně. To zahrnuje zajištění toho, aby všechna příslušná oddělení věděla o aktualizacích planogramů a měla dostatek času na jejich provedení. Vytvořením komunikačního plánu mohou maloobchodníci zajistit, aby byly planogramy prováděny správně a vedly ke zlepšení prodeje a celkové zákaznické spokojenosti.

Závěrem lze říci, že efektivní proces tvorby planogramu zahrnuje sběr a analýzu dat, tvorbu planogramu pomocí softwaru, školení vizuálních merchandiserů a pravidelnou kontrolu výkonnosti planogramu. Dodržováním tohoto procesu mohou maloobchodníci optimalizovat uspořádání prodejny, zlepšit rozmístění výrobků a maximalizovat prodej i celkovou ziskovost. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám společnost Quant Retail může pomoci optimalizovat plánování prodejních prostor, kontaktujte nás ještě dnes.


Zde jsou uvedeny některé výhody efektivního procesu tvorby planogramu:

  • Zlepšené rozmístění produktů: Podle studií společnosti Quant Retail může optimalizované umístění produktů vést ke zvýšení prodeje až o 5–15 %.
  • Zlepšené využití prostoru: Lepším využitím dostupných prostor mohou prodejci snížit potřebu nákladných rozšiřování a přestaveb. Podle studie společnosti Retail Systems Research může optimalizace využití prostoru vést k 5–10% nárůstu tržeb.
  • Zlepšení zákaznické zkušenosti: Průzkum společnosti Deloitte zjistil, že 62 % spotřebitelů uvedlo, že by s větší pravděpodobností nakupovali v obchodě, který nabízí personalizované služby. Vytvořením CDT ("category/customer decision tree" – hierarchie rozhodování dle kategorie/zákazníka) mohou maloobchodníci poskytnout individuálnější nákupní prožitek, který odpovídá potřebám a preferencím jejich zákazníků.
  • Zjednodušený provoz: Proškolením vizuálních merchandiserů v užívání planogramů a dohodnutím pravidel merchandisingu pro jednotlivé kategorie mohou maloobchodníci snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit produktivitu. Podle studie společnosti McKinsey & Company mohou maloobchodníci optimalizací provozu prodejen zvýšit produktivitu práce až o 20 %.
  • Rozhodování na základě specifických dat: Pravidelnou kontrolou výkonnosti planogramu a sledováním údajů o prodeji a dalších ukazatelů mohou maloobchodníci přijímat konkrétní rozhodnutí založená na datech, která podporují celkový růst a ziskovost. Podle studie společnosti McKinsey & Company mohou maloobchodníci, kteří využívají poznatky založené na datech k optimalizaci svých operací, zvýšit své tržby až o 60 %.

Celkově lze říci, že dodržování efektivního procesu tvorby planogramu může maloobchodníkům přinést významné výhody, včetně zvýšení prodeje, zlepšení zákaznické zkušenosti, snížení nákladů a rozhodování na základě dat. Využitím možností technologie a analýzy dat mohou maloobchodníci získat náskok před konkurencí a poskytnout svým zákazníkům uspokojivější nákupní prožitek.

Pro Quant Retail napsal:Rehan Niazi

Ředitel prostorového plánování ve Whites

Vysoce kvalifikovaný a zkušený odborník v oblasti maloobchodu s prokazatelnými úspěchy v oblasti řízení obchodního růstu a optimalizace provozu.

Spojení přes Linkedin