Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Naše společnost Quant Retail s.r.o. vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:

písemný kontakt:
Quant Retail s.r.o.
Tupadly 99
285 63 Tupadly
Česká republika

elektronický kontakt:
[email protected]

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.

2. Kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů?

2.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít v následujících případech:

2.1.1 jste-li návštěvníky našich internetových stránek,

2.1.2 jste-li našim obchodním partnerem – podnikající fyzickou osobou,

2.1.3 jste-li zaměstnanci našich obchodních partnerů; v takovém případě jsou nám předávány Vaše osobní údaje zaměstnavatelem, který Vám poskytnul informace o jejich zpracování.

3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

  • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností ze smlouvy,
  • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
  • v rozsahu nezbytném pro účely našich oprávněných zájmů.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

3.1. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel jako obchodní partner

3.1.1 Osobní údaje zpracováváme abychom s Vámi – podnikající fyzickou osobou mohli uzavřít smlouvu (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), popř. abychom mohli uzavřít smlouvu s obchodním partnerem – právnickou osobou, kterou zastupujete jako zaměstnanec. Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud je ve smlouvě nebo související komunikaci uvádíte (akademický titul).

3.1.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy a následné splnění našich povinností z takové smlouvy, zejména zpřístupnění našich služeb nebo úhrada Vámi dodaných služeb nebo zboží, popř. služeb nebo zboží dodaných obchodním partnerem – právnické osobě.

3.1.3 Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z příslušné smlouvy.

3.2. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

3.2.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

3.2.2 Vystavujeme a přijímáme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám mohou vyplynout s jiných právních předpisů.

3.2.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů.

3.2.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

3.3. Zpracování nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy s Vaším zaměstnavatelem nebo jinou osobou, kterou zastupujete

3.3.1 Osobní údaje zpracováváme také proto, abychom mohli uzavřít smlouvu se smluvním partnerem, kterého zastupujete (nejčastěji jako člen statutárního orgánu právnické osoby, jako její zaměstnanec nebo obchodní zástupce), a následně s ním v rámci plnění uzavřené smlouvy komunikovat, případně z jiných oprávněných důvodů, které jsme však povinni Vám sdělit.

3.3.2 Účelem zpracování - uvedené zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v zájmu na uzavření a plnění smlouvy uzavřené se smluvním partnerem a na zajištění potřebné komunikace s tímto partnerem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

3.3.3 Doba uložení – Vaše osobní údaje zpracovávané pro výše uvedený účel zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s daným smluvním partnerem, případně po dobu, po kterou za daného smluvního partnera vystupujete. Tím není dotčeno další zpracovávání těchto osobních údajů v případech, kdy tak požaduje právní předpis a po dobu, takovým předpisem stanovenou.

3.4. Zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

3.4.1 Máme nastaveno tzv. logování webového serveru, v rámci kterého jsou automaticky zaznamenávány logy o chybách, a rovněž žádosti o přístup při každém požadavku na načtení stránky nebo jiného obsahu. Takto jsou logovány také IP adresy. Tento zcela běžný postup je nezbytný pro správnou funkci webového serveru, jedná se proto o zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

3.4.2 Účelem zpracování – logování přístupů na webový server vč. IP adres – je zajištění diagnostiky a řádného provozu webového serveru, odstraňování chyb a odhalování a blokování případných útoků na webový server (např. DDoS útoky nebo pokusy zjistit zranitelnost serveru prostřednictvím robotů). Provádíme částečnou anonymizaci IP adres, plné IP adresy vyhodnocujeme pouze v případech řešení potíží provozu webového serveru nebo případného útoku třetí strany.

3.4.3 Doba uložení: Logy se ukládají pouze dočasně, trvale jsou vymazány nejpozději po 90 dnech.

3.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek

3.5.1 Za účelem získávání informací ohledně návštěvnosti našich internetových stránek www.quantretail.com používáme službu Google Analytics, nicméně v rámci této služby máme nastavenu anonymizaci IP adres. To znamená, že žádné osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek nezpracováváme.

3.6. Plugin sociálních sítí

3.6.1 Na stránkách www.quantretail.com užíváme tzv. pluginy sociálních sítí Facebook, LinkedIn, Pinterest a Twitter. Jde o tato tlačítka, prostřednictvím kterých můžete sdílet odkaz na konkrétní článek na Vámi vybrané sociální síti:

3.6.2 Samotné umístění pluginu na stránkách nepředstavuje žádný technický prostředek sledování, plugin nenavazuje žádný kontakt s Vašim prohlížečem, nezjišťuje IP adresu apod., v této souvislosti neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje.

3.6.3 Avšak v případě, že se rozhodnete sdílet článek a kliknete na plugin, budete přesměrováni na stránky provozovatele příslušné sociální sítě, s nímž jste v rámci registrace a vytvoření uživatelského účtu uzavřeli samostatný smluvní vztah. V takovém případě pravděpodobně dojde ke zpracování vašich osobních údajů ze strany provozovatele sociální sítě, nad takovým zpracováním osobních údajů nemáme žádnou kontrolu a nijak se na něm nepodílíme.

4. Kde zpracováváme a komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

4.1. Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.

4.2. Vaše osobní údaje zpravidla nepředáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, ledaže by to bylo nezbytné pro naplnění účelu smlouvy, kterou jsme uzavřeli s našimi obchodními partnery, případně je to nezbytné pro splnění našich povinností dle právních předpisů.

4.3. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři.

5. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu

5.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.

5.2.2 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

5.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.

5.3.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

5.4. Právo na přenositelnost osobních údajů

5.4.1 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.

5.4.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.5.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

5.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely logování webového serveru (viz čl. 3.3).

5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

5.7.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

5.8. Jak právo uplatnit?

5.8.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle čl. 5 nelze uplatnit telefonicky.