Podmínky užívání internetových stránek společnosti Quant Retail s.r.o.

Internetové stránky zpřístupněné na doménách www.quantretail.com a quantretail.com (dále jen „internetové stránky“) jsou provozovány společností Quant Retail s.r.o., IČ 26446618 (dále jen „provozovatel“).

Obsah internetových stránek, zejména texty a fotografie, podléhá autorskoprávní ochraně, a proto je zakázáno tyto internetové stránky jako celek, nebo jednotlivé texty, fotografie, videa a jiná autorská díla upravovat, zpracovávat za účelem vytvoření odvozených autorských děl, rozmnožovat ani jakoukoliv formou rozšiřovat, ledaže k tomu provozovatel udělí výslovný písemný souhlas.

Internetové stránky slouží zejména k umístění základních informací o provozovateli a o jeho produktech a službách. Provozovatel negarantuje úplnost ani aktuálnost informací zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek. Provozovatel neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody (ušlý zisk) ani jinou újmu, která byla způsobena nepřesností, neúplností nebo nesprávností informací a dat zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv internetové stránky nebo informace a data na nich umístěná odstranit či změnit, pozastavit provoz internetových stránek nebo je zcela odstranit.

Je-li na internetových stránkách umístěn odkaz na stránky provozované třetí osobou, neodpovídá provozovatel za obsah na takových stránkách. Dozví-li se provozovatel o protiprávní povaze obsahu na stránkách provozovaných třetí osobou, odkaz bez zbytečného odkladu odstraní nebo bude jinak přiměřeně reagovat.

Užívání internetových stránek nebo dat, informací a autorských děl zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek se řídí českým právem.